بهترین های ادبیات آمریکای لاتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آمریکای لاتین و نویسندگان آمریکای لاتین
 کتاب سنگ آفتاب

کتاب سنگ آفتاب

اثر اکتاویو پاز از انتشارات زمان


 کتاب خاطره خودکامگی

کتاب خاطره خودکامگی

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات ناهید


 کتاب ترانه ای که ما می خوانیم

کتاب ترانه ای که ما می خوانیم

اثر ادواردو گالئانو از انتشارات متن در متن


 کتاب Eleven Minutes

کتاب Eleven Minutes

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب Veronika Decides to Die

کتاب Veronika Decides to Die

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب Hippie

کتاب Hippie

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب The Alchemist

کتاب The Alchemist

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب The Fifth Mountain

کتاب The Fifth Mountain

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب Blindness

کتاب Blindness

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات معیار علم


 کتاب By the River Piedra I Sat Down and Wept

کتاب By the River Piedra I Sat Down and Wept

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم