کتاب مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت

اثر میگل انخل استوریاس از انتشارات کتاب مهناز - مترجم: لیلی گلستان-ادبیات آمریکای لاتین